Home Συλλογικές Συμβάσεις ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (26-5-1994)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (26-5-1994)

E-mail Εκτύπωση
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (26-5-1994)

Στην Αθήνα σήμερα την 26ην Μαίου 1994 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. ΑΔΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού Διευθυντή, που ενεργεί εν προκειμένω ως εκπρόσωπος της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) και είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αριθμ. 129/26.5.1994 του Δ.Σ αυτής και αφετέρου των κ.κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΩΛΗ Προέδρου και Ρ. ΡΙΖΟΥ Γενικού Γραμματέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ), που έχει αναγνωριστεί ως η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΑΣΟΠ) του Προσωπικού της ΔΕΗ με την 7/1978 απόφαση του Προέδρου του ΠΔΔΔ Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω ως εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο με την από 24.5.94 απόφαση του Δ.Σ αυτής, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:

1. Από την 1.5.1994 ο μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου 12 του ΚΚΠ/ΔΕΗ διαμορφώνεται στις "40.487" δραχμές και από την 1.9.94 στις "43.751" δραχμές.
Για τους μισθούς των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων του ΚΚΠ/ΔΕΗ ισχύει η μεταξύ τους σταθερή σχέση (συντελεστές), που προβλέπεται στην παράγρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 3 του Κεφαλαίου Α της από 28.2.1990 ΕΣΣΕ.
Στους μισθούς των, κατά τα παραπάνω,μισθολογικών κλιμακίων του ΚΚΠ/ΔΕΗ έχουν ενσωματωθεί τα ποσοστά της ΑΤΑ του έτους 1986 ως εξής:
Από 1.5.1994 τα ποσοστά της α' και β' δόσης και από 1.9.1994 το ποσοστό της γ' δόσης της ΑΤΑ 1986.
Από τις ίδιες ημερομηνίες τα ποσοστά αυτά παύουν να ισχύουν αυτοτελώς.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ της 28.2.1990.
Αντίστοιχες με τις παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το μισθολογικό σύστημα του προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αναλόγως εφαρμοζόμενα.

2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή θα αναπροσαρμοστούν κατάλληλα τα ποσοστά των βαθμίδων όλων των κατηγοριών προσωπικού, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να προαχθούν όσοι τακτικοί μισθωτοί κριθούν προακτέοι κατά τα έτη κρίσεως 1994 και 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ.

3. Η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει σε εύλογο χρόνο στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της επιμέρους αιτήματα Κατηγοριών και Ειδικοτήτων του προσωπικού που έχουν υποβληθεί από τις αντιπροσωπευτικές κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του.

4. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με εκπροσώπους της θα συμμετέχει στις επιτροπές που θα συγκροτούνται με αποφάσεις του Γ.Δ/ντή, οι οποίες θα έχουν στόχο τον καθορισμό στρατηγικών, εκσυγχρονισμού , διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και αναμόρφωσης μισθολογικού και βαθμολογικού καθεστώτος.

5. Για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τη συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ομοειδείς Διεθνείς Οργανώσεις, η ΔΕΗ καλύπτει αιτιολογημένες δαπάνες που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς μετά από συνεννόηση με τη ΓΔ.ΔΙ της ΔΕΗ και σχετική έγκριση.

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατόν να περατώνονται το ταχύτερο οι εκκρεμότητες συνέπεια προσφυγής στο Δ.Σ.Κ. στις περιπτώσεις μη ένταξης στο τακτικό προσωπικό ή απόλυσης λόγω τρίτης στασιμότητας, καθώς και προσφυγής στο Π.Π.Σ. στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παραγρ. 2 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ορίζονται τα ακόλουθα:

6.1

Οι προσφυγές στο Δ.Σ.Κ. θα εισάγονται σε αυτό από το Γενικό Διευθυντή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

6.2

Παράπονα κατά του χαρακτηρισμού της αποχής ή της μετάθεσης ως αδικαιολόγητης, υποβάλλονται στο Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποιήσεως, επί αποδείξει, του σχετικού εγγράφου λύσης της σύμβασης εργασίας.

6.3

Το Δ.Σ.Κ. και το Π.Π.Σ. στις παραπάνω περιπτώσεις αντίστοιχα, υποχρεούνται να συζητούν τις υποθέσεις και να εκδίδουν τις αποφάσεις τους μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από της εισαγωγής τους σε αυτά.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο ΚΚΠ/ΔΕΗ και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ.

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ δεν καταλαμβάνουν το έκτακτο ημερομίσθιο προσωπικό.

3. Κάθε θέμα που θα προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθμίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, που εκδίδεται μετά από γνώμη της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (ΑΣΟΠ)/ΔΕΗ , η οποία θα διατυπώνεται μέσα σε τακτή προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.
Η παρούσα ΕΣΣΕ καταρτίζεται, κατά νόμο, σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ανά ένα πήραν τα συμβαλλόμενα μέρη και το τρίο κατατίθεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Εκπρόσωπος της ΔΕΗ

Οι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων

 

 

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γενικός Δ/ντής

ΑΛ. ΤΣΩΛΗΣ   Ρ. ΡΙΖΟΣ
Πρόεδρος  Γεν.Γραμματέας
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

 

SearchΣε αυτή τη σελίδα :
Εμφανίζεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας