Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με μετατάξεις ή με μετατάξεις-μεταθέσεις των κατηγοριών ΔΟ1 και Τ2, που εκπροσωπεί ο Σύλλογός μας. Συγκεκριμένα πανελλαδικά ζητούνται 89 ΔΟ1 και 19  Τ2 ενώ οι υποψήφιοι για να καταλάβουν τις θέσεις είναι πολύ λιγότεροι.
Πρόβλημα όμως υπάρχει με λίγους συναδέλφους μας υποψηφίους των κατηγοριών ΔΟ1 & Τ2. Όλοι γνωρίζουμε την Απόφαση 197/2011 ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε., που καθόριζε τα Πανεπιστημιακά πτυχία που θα αναγνωρίζονταν για Μετατάξεις και Προσλήψεις από τότε και στο εξής και τα οποία, όπως ορίζονταν, ήταν συναφή με τα αντικείμενα της ενιαίας τότε Επιχείρησης. Απόφαση, που αν και διατυπώσαμε από αρχής πολλές ενστάσεις, τη δεχθήκαμε σεβόμενοι την πρόθεση για ορθολογικοποίηση της σχετικής διαδικασίας από πλευράς Διοίκησης.
Στην εν λόγω Απόφαση, αν και προβλεπόταν ρητά η υποχρέωση της ΔΑΝΠ για επικαιροποίηση των σχετικών Πινάκων των Σχολών των Κατηγοριών ΔΟ1, ΔΟ3 και Τ3,  αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά.
Στη συνέχεια προστέθηκε μία ακροτελεύτια μεταβατική διάταξη στην παραπάνω απόφαση, με την 35/2014 Απόφαση ΔΝΣ/ ΔΕΗ, όπου ευνοεί λίγους και αδικεί πολλούς. Συγκεκριμένα όσοι τη στιγμή λήψης της συγκεκριμένης απόφασης σπούδαζαν και ανήκαν στους μετέπειτα πτυχιούχους των Σχολών, των οποίων τα πτυχία δεν συμπεριλαμβάνονται στην 197/2011, δικαιούνται να μεταταγούν ενώ όσοι είχαν τα πτυχία από πριν ή τα απέκτησαν μετά αποκλείονται.
Δίκαιη η αγανάκτηση επτά συναδέλφων μας στη ΔΕΗ (που εκκρεμεί ακόμη από το 2014 η μετάταξή τους) και τεσσάρων στο ΔΕΔΔΗΕ, των Προϊσταμένων τους, καθώς και του Συλλόγου μας για τις συνέπειες της  απόφασης αυτής. Από τη στιγμή που υπήρξε «άνοιγμα»  στην 197, πεποίθησή μας είναι ότι πρέπει να καλύψει όλους τους συναδέλφους.
Σε ποια λογική υπακούει το ότι δεν συμπεριλαμβάνoνται στην υπόψη Απόφαση τα Τμήματα Ιστορίας, ενώ υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό για τη διατήρηση του ιστορικού αρχείου του Ομίλου, αλλά ούτε και τα Τμήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, εξειδίκευση που έχει ανάγκη μια σύγχρονη εταιρεία;
Με ποια λογική συμπεριλαμβάνονται τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης αλλά όχι το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου, όταν έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα;
Γιατί δεν είναι κατάλληλοι πτυχιούχοι Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών και Θεολογικών Σχολών για μετάταξη και για γραμματειακή υποστήριξη, όταν μάλιστα οι Προκηρύξεις Υποτομέων Υποστήριξης περιλαμβάνουν μέχρι και Τ4;
Επίσης με ποια λογική για τη μετάταξη των Υ4 (Ψυχολόγων) δε συμπεριλαμβάνεται το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π. Θεσσαλονίκης;
Τέλος γιατί τοποθετήθηκαν οι Βιολόγοι στην κατηγορία Τ2/ΣΤ μαζί με τους Φαρμακοποιούς από την Τ2/Ω κατηγορία που ανήκαν αρχικά με σκοπό να υπηρετούν μόνο στους ασφαλιστικούς φορείς; Οι Βιολόγοι (ελάχιστοι στον Όμιλο, περίπου 5 άτομα) συγγενεύουν επιστημονικά με τους Χημικούς και εκεί έπρεπε να τοποθετούνταν, στην κατηγορία Τ2/Γ για να απασχολούνται στα Χημεία του Ομίλου ή στο σχετικό Τομέα της Παραγωγής Νησιών, ή σε όποια  άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην επιστημονική τους κατάρτιση.
Με σκοπό τη δικαίωση των συναδέλφων μας αποστείλαμε σχετικές επιστολές προς το ΓΔ/ΑΝΠ της ΔΕΗ και συναντηθήκαμε μαζί του, ενημερώσαμε τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, που κατά δήλωσή του σε συνάντηση που είχαμε  πιστεύει στη διαχρονική αξία όλων των αναγνωρισμένων πτυχίων, συναντηθήκαμε επίσης με την ιεραρχία της ΔΑΝΠΟ/ΔΕΗ και ΔΑΝΠ/ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και με το Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΔΕΔΔΗΕ.
Παράλληλα η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων απέστειλε 2 φορές θερμή επιστολή στους δύο τελευταίους ΓΔ/ΑΝΠ της ΔΕΗ υπέρ της δικαίωσης των συναδέλφων μας.
Καλούμε τις Διοικήσεις των δύο Εταιριών να αποδώσουν δικαιοσύνη, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους άξιους συναδέλφους μας να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους για το καλό του Ομίλου ΔΕΗ, να μη στερήσουν τη μετάταξή τους και να αποφύγουν έτσι σε βάρος των Επιχειρήσεων μελλοντικές δικαστικές διαμάχες.
Τέλος προτείνουμε να λυθεί το πρόβλημα με μία συμπληρωματική απόφαση Διοίκησης, όπου να προστίθεται ακροτελεύτια μεταβατική διάταξη στην 197/2011 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία θα έχει ως εξής:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Το τακτικό προσωπικό που πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, κατείχε τίτλους σπουδών Σχολών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή τους απέκτησε μετά, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες Σχολών/Τμημάτων για μετάταξη στις Κατηγορίες ΔΟ1,Τ2,ΔΟ3 και Τ3, αλλά γίνονταν αποδεκτοί για μετάταξη στις εν λόγω Κατηγορίες κατά το παρελθόν, θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε Προκηρύξεις μετατάξεων ή μετατάξεων/μεταθέσεων και να καταλαμβάνει προκηρυχθείσες θέσεις που δεν καλύπτονται από υποψηφίους, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από τους αναφερόμενους στους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες».

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      
                     Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                      ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

                         ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
                                        &  A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               Θ. ΚΑΤΣΕΝΟΣ