Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ – ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: 

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ», ως Πρωτοβάθμιο Επαγγελματικό Σωματείο ιδρύθηκε την 11/3/1959 με έδρα την Αθήνα και αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αρ. 4286/1959 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου με αρ. μητ. 1068 ειδ. 25 την 13/8/1971.
Το Καταστατικό του σωματείου τροποποιήθηκε με: α) την 1353/1972 απόφαση  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, β) την 3554/1986 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας και γ) την 4003/1999 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας νόμιμα καταχωρημένων στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας.
Το σωματείο τροποποιεί το καταστατικό του έτσι όπως γράφεται σε αυτό το κείμενο.

Ο Σύλλογος είναι πανελλήνιος, έχει έδρα την Αθήνα, και η επωνυμία του είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ- ΚΛΑΔΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ).
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.
2. Η αξιοποίηση των μελών του Συλλόγου σαν μέρος του συνόλου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η χρησιμοποίησή τους, έτσι ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας της Επιχείρησης, προς όφελος των εργαζομένων σ’αυτή και του κοινωνικού συνόλου.
3. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και του συνόλου των εργαζομένων τόσο στη ΔΕΗ, όσο και γενικότερα.
4. Η συνδικαλιστική ενότητα όλων των εργαζομένων και η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
5. Η ολόπλευρη και σε όλα τα επίπεδα συμμετοχή των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων στη λήψη των αποφάσεων στη ΔΕΗ με τελικό στόχο η ΔΕΗ ν’ανήκει στον ελληνικό λαό και να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
6. Η υπεράσπιση του δικαιώματος της εργασίας για όλους τους έλληνες εργαζόμενους.
7. Η συμβολή στον αγώνα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό σ’ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Άρθρο 2

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος:
1. Επιδιώκει τη συσπείρωση στο ΣΕΠ του συνόλου των επιστημόνων της ΔΕΗ, την ανάπτυξη επιστημονικής, επαγγελματικής, συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης, πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στη ζωή του Συλλόγου και στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού.
2. Συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και γενικά μεριμνά για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού επιπέδου τους.
3. Συνεργάζεται με άλλες επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, ελληνικές ή ξένων χωρών (αλλοδαπές), για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.
4. Προβάλλει και προωθεί τους σκοπούς του από την εφημερίδα του Συλλόγου και από άλλα μέσα ενημέρωσης.
5. Στο μέτρο του δυνατού δημιουργεί ταμείο αλληλοβοήθειας.
6. Χρησιμοποιεί κάθε μορφή συνδικαλιστικού αγώνα για την προώθηση των σκοπών του.

Β. ΜΕΛΗ

Άρθρο 3: 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της Ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, αρκεί να είναι υπάλληλοι ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν στη ΔΕΗ, στις θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ και τις λοιπές επιχειρήσεις του Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου οι πτυχιούχοι που δεν έχουν κάνει αίτηση μετάταξης στην κατηγορία ΔΟ1 ή δεν αποδέχτηκαν τη μετάταξη που τους έγινε εκτός εάν αυτή συνεπάγετο μετάθεση η οποία τους δημιουργούσε κοινωνικό πρόβλημα. Ο παραπάνω περιορισμός θα ισχύει ένα (1) χρόνο μετά τη δημοσίευση αυτού του καταστατικού. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό το καταστατικό.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) πρόσωπα που χωρίς να είναι τακτικά μέλη βοήθησαν εξαιρετικά, υλικά ή ηθικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους έχει καθαρά τιμητικό χαρακτήρα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παίρνουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν σε δραστηριότητες του Συλλόγου.

Άρθρο 4

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από έγγραφη αίτησή του στο Σύλλογο συνοδευόμενη με αντίγραφο πτυχίου του και με δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου.
Κάθε νέο μέλος καταβάλλει στο Σύλλογο σαν δικαίωμα εγγραφής, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη Γ.Σ.. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής ορίζεται σε 1% πάνω στο ποσό του εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας ΔΟ1. Το ποσό που καταβάλλεται από τα μέλη σαν δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία εισφορά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα εγκρίνεται από τη Γ.Σ.. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να επιβληθούν και έκτακτες εισφορές στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών του Συλλόγου, ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή σοβαρού συνδικαλιστικού ή δικαστικού αγώνα.
Το Δ.Σ. κάνει υποχρεωτικά δεκτές τις αιτήσεις εκείνων που αποδεδειγμένα εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες από το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις. Ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως του μισθωτού στο Σύλλογο και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Άρθρο 5

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ. και των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.
Δικαίωμα επίσης κάθε μέλους είναι να ενημερώνεται από το Δ.Σ. για την πορεία των θεμάτων του Συλλόγου και για τις επαφές του Δ.Σ. με τους αρμόδιους παράγοντες.
Αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μέλους είναι η άσκηση κριτικής στα όργανα του Συλλόγου.
Κάθε μέλος δικαιούται τη συμπαράσταση του Συλλόγου ενώπιον της ΔΕΗ και των αρμοδίων αρχών για θέματα που το αφορούν προσωπικά και σχετίζονται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Δικαίωμα των μελών είναι η ενυπόγραφη αρθρογραφία στην εφημερίδα του Συλλόγου και υποχρέωση της συντακτικής επιτροπής η δημοσίευση των υπόψη άρθρων, υπό τον όρο της μη καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος και της τήρησης των διατάξεων του περί τύπου νόμου.
Δικαίωμα κάθε μέλους είναι να λαβαίνει, μετά από αίτησή του, γνώση των πρακτικών του Δ.Σ. και της αλληλογραφίας στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης, στα έντυπα του Συλλόγου καταχωρούνται με τις παραπάνω προϋποθέσεις, όλες οι ανακοινώσεις ή διακηρύξεις υποψηφίων ή συνδυασμών υποψηφίων κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου σε τακτική ή έκτακτη έκδοσή τους.
Άρθρο 6

Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο όποτε θέλει με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ., υποχρεούται όμως να καταβάλει τυχόν οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης, τακτικές ή έκτακτες εισφορές.
Διαγράφεται το μέλος του Συλλόγου που έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στην Επιχείρηση, εκτός αν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα μέλη που αποχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ή διαγράφονται οριστικά από το Σύλλογο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 7

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμβάλουν στην επιτυχία των σκοπών του και να απέχουν από κάθε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου, τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη.
Κάθε τέτοια ενέργεια αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
Πειθαρχικά αδικήματα είναι ιδιαίτερα τα παρακάτω:
1. Εκμετάλλευση της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου ή συνδικαλιστικού αξιώματος για σκοπούς ιδιοτελείς ή παράνομους ή αντίθετους με τις επιδιώξεις του Συλλόγου.
2. Η παρότρυνση για μη συμμετοχή και η με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδιση συμμετοχής των μελών στη Γ.Σ..
Πειθαρχική δίωξη μέλους για επιστημονικές, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 8

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών εκδικάζονται και τιμωρούνται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και τη Γ.Σ..
Το Π.Σ. μπορεί να επιβάλει τις εξής ποινές:
1. Προφορική ή γραπτή επίπληξη.
2. Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μήνες.
Η Γ.Σ. εκτός από τις παραπάνω ποινές μπορεί να επιβάλει και την ποινή της οριστικής αποβολής και διαγραφής. Επίσης στα όργανα του Συλλόγου μπορεί να επιβάλει και έκπτωση από το αξίωμά τους.
Ανάκληση απόφασης επιβολής ποινής επιτρέπεται. Η ανάκληση γίνεται μόνο από το όργανο που επέβαλε την ποινή ή σε κάθε περίπτωση από τη Γ.Σ..

Άρθρο 9

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται για μια τριετία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί αρχαιρεσιών άρθρα.
Τα μέλη του Π.Σ. πρέπει ν’ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης και να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από το Σύλλογο. Τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις που πρέπει να ελέγξει η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) κατά την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων.
Τα τακτικά μέλη του Π.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή τους συνέρχονται με τη φροντίδα του Δ.Σ. και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Η παραπομπή πειθαρχικών υποθέσεων στο Π.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από αναφορά μέλους , που το Δ.Σ. αφού εξετάσει προκαταρκτικά αποφασίζει σχετικά με μυστική ψηφοφορία.
Τα μέλη του Δ.Σ., του Π.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΞ.Ε.) υπάγονται πειθαρχικά, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στη Γ.Σ. όπου παραπέμπονται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Π.Σ., ή σε απουσία του ο Γραμματέας, μόλις πάρει την παραπομπή τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και τον καλεί να υποβάλει γραπτή απολογία μέσα σε τακτό χρόνο. Το πειθαρχικά ελεγχόμενο μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξαίρεση μέλους του Π.Σ., πάνω στην οποία αποφασίζει τελεσίδικα το Π.Σ.. Στη συζήτηση της αίτησης για εξαίρεση δε συμμετέχει το μέλος για το οποίο ζητείται η εξαίρεση αλλά το 1ο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση κωλύματος ή εξαίρεσης του Προέδρου, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Γραμματέας και χρέη Γραμματέα το άλλο τακτικό μέλος. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που γίνονται για τη διενέργεια συγκεκριμένου πειθαρχικού ελέγχου, απευθύνονται από τον Πρόεδρο σε όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά. Μετά τη διαπίστωση τυχόν απουσίας και την αναπλήρωσή της, το τριμελές Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αίτηση εξαίρεσης, μετά δε την απόφαση πάνω σ’αυτήν οριστικοποιείται η τριμελής σύνθεσή του για την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία παραμένει η ίδια μέχρι που να εκδοθεί η απόφαση γι’αυτήν. Οι αναπληρώσεις που τυχόν απαιτούνται για να τηρηθούν τα παραπάνω γίνονται κατά σειρά από το πρώτο και στη συνέχεια από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος. Το μέλος που τιμωρήθηκε με οποιαδήποτε ποινή από το Π.Σ. μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. με αίτησή του που υποβάλει στο Δ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Π.Σ.. Το Δ.Σ. φέρνει το θέμα στην προσεχή τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. Το μέλος που τιμωρήθηκε πειθαρχικά από τη Γ.Σ. μπορεί να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ. μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε από το Δ.Σ. η απόφαση της Γ.Σ..
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10

O Σύλλογος διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μία τριετία (3 έτη). Ο τρόπος εκλογής των μελών του Δ.Σ. ορίζεται στα άρθρα 32-36 του παρόντος καταστατικού. Μετά από τη λήξη της τριετίας απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων διοίκησης, κάθε δε επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Για συγκεκριμένα προβλήματα της επαρχίας δύναται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. οι Πρόεδροι των Τοπικών Επιτροπών (Τ.Ε.).
Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους οι εκλεγμένοι σύμβουλοι, με έγγραφη πρόσκληση αυτού που πλειοψήφισε συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με ιδιαίτερες μυστικές ψηφοφορίες, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α’, τον Αντιπρόεδρο Β’, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
Αν μετά την προθεσμία αυτή ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος του πρωτεύσαντος συνδυασμού δε συγκαλέσει τους εκλεγέντες σύμβουλους, συγκαλεί αυτούς ο κάθε επόμενος. Για τη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία, 9 το λιγότερο μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για τις θέσεις του Δ.Σ. Αν σ’αυτή τη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται με τον ίδιο τρόπο νέα μετά 3 μέρες, για την οποία απαιτείται απαρτία 6 το λιγότερο μελών με την ίδια πλειοψηφία. Εάν και σ’αυτή την περίπτωση δεν υπάρξει απαρτία των έξι (6) μελών και εντός δύο μηνών δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, τότε επαναπροκηρύσσονται από την ίδια Εφορευτική Επιτροπή, νέες εκλογές. Το απερχόμενο Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι της εκλογής του νέου.
Το νέο Δ.Σ. μέσα σε 7 μέρες παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τη σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. ανακαλεί οποτεδήποτε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α’, τον Αντιπρόεδρο Β’, το Γεν. Γραμματέα, τον Αναπλ. Γραμματέα και τον Ταμία και εκλέγει άλλο στη θέση του.
Η απόφαση του Δ.Σ. για την απαλλαγή από τα καθήκοντα του ενός από τους παραπάνω περιλαμβάνεται σαν θέμα υποχρεωτικά στην Ημερήσια Διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης, που γίνεται το λιγότερο σε πέντε (5) μέρες.
Σ’αυτήν καλούνται, έγγραφα και με απόδειξη παραλαβής ή με συστημένη επιστολή, να παραστούν όλα τα μέλη.
Για την απαιτούμενη απαρτία αυτής της συνεδρίασης και τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την απαλλαγή από τα καθήκοντα και την εκλογή άλλου μέλους στη θέση αυτού που απαλλάχτηκε, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Άρθρο 11

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα, τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές υπάρχει ανάγκη.
Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται επίσης όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
Ο Πρόεδρος τότε έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του και συνεδριάζει κανονικά εφόσον εξασφαλίζεται απαρτία. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος και σε απουσία τους εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Για τις τακτικές συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. ειδοποιούνται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και για τις έκτακτες συνεδριάσεις 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση.
Πρόσθετα θέματα μπορούν να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ., αν προταθούν από την πλειοψηφία των παρόντων μελών της συγκεκριμένης συνεδρίασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας όταν ομόφωνα γίνει αποδεκτό. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) μέλη.

Άρθρο 12

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις παύεται από μέλος της Διοίκησης και αντικαθίσταται. Η αντικατάσταση  μέλους του Δ.Σ. γίνεται από επιλαχόντες του συνδυασμού στον οποίο μετείχε κατά τις αρχαιρεσίες το μέλος που αντικαθίσταται. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμού χωρίς επιλαχόντες, τη θέση του καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που είχε στις αρχαιρεσίες αδιάθετο το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Αν δεν υπάρχει συνδυασμός με αδιάθετο υπόλοιπο η θέση καταλαμβάνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των συνδυασμών που έχουν επιλαχόντες.
Δικαιολογημένη απουσία μέλους του Δ.Σ. θεωρείται:
α.  Η ασθένεια.
β.  Η υπηρεσιακή απουσία στο εξωτερικό μέχρι 6 μήνες.
γ.  Κάθε μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του, μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αντικατάστασή του μέχρι ένα χρόνο.
δ. Για κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει το Δ.Σ. λαβαίνοντας υπόψη και τυχόν υπάρχοντα δικαιολογητικά στοιχεία.

Άρθρο 13

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παραβρίσκονται σαν ακροατές τα μέλη του Συλλόγου, μπορούν δε να παίρνουν το λόγο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος υπολογίζεται διπλή.

Άρθρο 14

Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν και το καταστατικό. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος και τα μέλη, ορίζει τους αντιπροσώπους των μελών στα Συμβούλια Κρίσεως ή σε άλλα όργανα της ΔΕΗ στα οποία προβλέπεται αντιπρόσωπος των τάσεων, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζει το καταστατικό και παίρνει απόφαση με μυστική ψηφοφορία των μελών του να εισηγηθεί στη Γ.Σ. κήρυξη απεργίας.
Η απόφαση για απεργία εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Σ’αυτή τη Γεν. Συνέλευση απαιτείται απαρτία 1/3 των μελών του ΣΕΠ που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις άμεσων κινητοποιήσεων, το Δ.Σ. μπορεί να κηρύξει μέχρι 24ωρη απεργία, θα είναι όμως υποχρεωτική η έγκριση της απεργίας από έκτακτη Γεν. Συνέλευση.

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με δικαστικές και όλες γενικά τις δημόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Γ.Σ. μέχρι την εκλογή του Προέδρου. Επίσης ο Πρόεδρος θεωρεί τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από τον Ταμία και όλες γενικά τις εντολές για ανάληψη καταθέσεων. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, ευθύνεται για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και γενικά φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ..
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Α’ και αυτόν, αν απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος Β’.
Στις παραστάσεις στις δημόσιες αρχές και στα όργανα Διοίκησης της ΔΕΗ ο Πρόεδρος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το Γεν. Γραμματέα ή και από εξουσιοδοτημένα μέλη του Δ.Σ..

Άρθρο 16

Ο Αντιπρόεδρος Α’ αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, παρακολουθεί τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΔΕΗ και ενημερώνει τη Διοίκηση του Συλλόγου σχετικά με τις αποφάσεις των Συμβουλίων αυτών, συντονίζει τη λειτουργία ειδικών ομάδων εργασίας που συνιστώνται από το Δ.Σ. για τη μελέτη ειδικών θεμάτων, κλπ..
Ο Αντιπρόεδρος Β’ αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Α’, απόντα ή κωλυόμενο. Έχει την ευθύνη μαζί με τον Αναπληρωτή Γραμματέα της διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 17

Ο Γεν. Γραμματέας παρίσταται μαζί με τον Πρόεδρο στις ενέργειες του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, κρατεί τα μητρώα των μελών και τα άλλα διοικητικά βιβλία του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και εισηγείται στον Πρόεδρο τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων.
Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
α. Βιβλία μητρώου μελών,
β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων των Γεν. Συνελεύσεων,
δ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων,
ε. Φάκελλο αντιγράφων και εγγράφων που εκδίδει ο Σύλλογος,
στ. Φάκελλο εγγράφων που λαβαίνει ο Σύλλογος.
Ακόμη τηρεί και όσα βιβλία προβλέπει η νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά ή που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.
Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας.
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά το Γεν. Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ασχολείται με κάθε φύσης οργανωτικά θέματα του Συλλόγου.

Άρθρο 18

Ο Ταμίας διενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, εκτελεί με εντολή του Προέδρου όλες τις πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο διαχειριστικά βιβλία, φροντίζει για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού, καθώς επίσης και για την έγκαιρη υποβολή τους στο Δ.Σ..
Επίσης κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων και ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με τα οικονομικά του Συλλόγου όταν του ζητηθεί.
Η περιουσία του Συλλόγου σε χρήμα πρέπει να βρίσκεται κατατεθειμένη σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο. Οι καταθέσεις γίνονται στο όνομα του Συλλόγου.
Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών επιτρέπεται να βρίσκεται στο ταμείο του Συλλόγου ένα ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. Οι αναλήψεις γίνονται με επιταγές που φέρουν την υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου. Για κάθε ανάληψη χρημάτων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ..
Ο Ταμίας ευθύνεται απόλυτα για τα εμπιστευόμενα σ’αυτόν χρήματα, έχει δε και προσωπική ευθύνη για κάθε είσπραξη ή πληρωμή που έκανε χωρίς εντολή.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το οριζόμενο από το Δ.Σ. μέλος του.

Άρθρο 19

Δεν επιτρέπεται μέλος του Δ.Σ. να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της μιας από τις ιδιότητες του Προέδρου, του Γεν.Γραμματέα, Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 20

Ο Σύλλογος έχει τακτικούς μεν πόρους τα δικαιώματα εγγραφής και τις μηνιαίες συνδρομές των μελών, έκτακτους δε τις τυχόν χορηγείες, δωρεές, κληρονομιές κλπ..
Επίσης, κάθε οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου ανήκει σε ολόκληρο το Δ.Σ., το οποίο λογοδοτεί, στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσης, προς τη Γεν. Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά.
Μετά από αυτή τη λογοδοσία του το Δ.Σ. δε λογοδοτεί πάλι για την παρελθούσα χρήση, σε κάθε περίπτωση όμως ευθύνεται σύμφωνα με το Νόμο για τυχόν ανωμαλίες της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου της θητείας του.
Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη αν προηγουμένως παρθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση απρόοπτης ανάγκης, ο Ταμίας με εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα μπορεί να δαπανήσει μέχρι το 50πλάσιο της εκάστοτε μηνιαίας συνδρομής μέλους. Η δαπάνη αυτή πρέπει να εγκριθεί μεταγενέστερα από το Δ.Σ..

Άρθρο 21

Για την προμήθεια αναγκαίων στο Σύλλογο πραγμάτων, το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει σχετική δαπάνη μέχρι το 200πλάσιο της μηνιαίας εισφοράς μέλους του Συλλόγου χωρίς προσφορές.
Για την προμήθεια πραγμάτων μεγαλύτερης αξίας συγκροτείται ειδική επιτροπή από μέλη του Δ.Σ. η οποία συλλέγει προσφορές και τις υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την πιο συμφέρουσα. Για την αγορά ή πώληση ακινήτου απαιτείται πάντοτε έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δε μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ανάμιξη σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου για σκοπούς που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.

Άρθρο 22

Οι κληρονομιές που αφήνονται στο Σύλλογο γίνονται δεκτές πάντοτε «επ’ωφελεία απογραφής».
Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που γίνονται προς το Σύλλογο για ορισμένο σκοπό, διαχειρίζονται από το Σύλλογο χωριστά από την υπόλοιπη περιουσία του και διατίθενται αποκλειστικά και σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής. Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυμα.

Ζ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 23

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.) αποτελείται τρία (3) μέλη, που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου με θητεία τριών (3) ετών. Όλες οι σχετικές με την εκλογή, αναπλήρωση και πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Δ.Σ. διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα μέλη της ΕΞ.Ε.. Ο Πρόεδρος της ΕΞ.Ε. εκλέγεται από την ίδια.
Η ΕΞ.Ε. ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά όποτε θελήσει την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
Η ΕΞ.Ε. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών να ζητήσει από το Δ.Σ. με σχετικό έγγραφό της τη σύγκλιση Γ.Σ.. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την ημέρα που θα λάβει το έγγραφο. Σε περίπτωση αρνήσεώς του ή αν περάσει η προθεσμία αυτή, η Γ.Σ. συγκαλείται από την ΕΞ.Ε. με έγγραφη πρόσκληση των μελών του Συλλόγου, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η σύγκληση της Γ.Σ.. Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές για τις έκτακτες Γ.Σ. διατάξεις.Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Από αυτά το ένα (1) είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής. Τα άλλα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για την Ε.Ε. γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 12.00’ μεσημβρινή της προηγούμενης μέρας από τη Γ.Σ..
Αν μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν υποβληθούν τουλάχιστον οκτώ (8) υποψηφιότητες τότε αυτές συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ..
Σε περίπτωση κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του τακτικό μέλος της Ε.Ε. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της παράταξής του. Η εκλογή της Ε.Ε. γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.
Την εκλογή της Ε.Ε. επιμελούνται οι ψηφοσυλλέκτες που ορίζονται από ένας (1) από κάθε παράταξη που έχει υποβάλει υποψηφιότητες για την Ε.Ε.. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή όλων των οργάνων του Δ.Σ., του Π.Σ., της ΕΞ.Ε. και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο.
Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. αμέσως μετά την εκλογή της, συνεδριάζει με Πρόεδρο το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και καθορίζει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την προθεσμία υποβολής δηλώσεων υποψηφιοτήτων και ότι άλλο απαιτείται από το Νόμο. Ο πλειοψηφήσας υποψήφιος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής απουσιάζοντος του Προέδρου. Όλα αυτά γνωστοποιούνται με κάθε μέσο στα μέλη του Συλλόγου.
Ακολούθως η Ε.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και προβαίνει την καθορισμένη ημερομηνία στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Κατά τις αρχαιρεσίες η Ε.Ε. φροντίζει για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά για κάθε θέμα αμφισβήτησης ή ένστασης.
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματός τους, η Ε.Ε. καταρτίζει ειδικά πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Ε. και παραδίδεται στη Διοίκηση του Συλλόγου. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου σε κάθε μέλος μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή σχετικής αίτησής του με έξοδα του αιτούντος. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.
Η Γ.Σ. εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση, την έκθεση της ΕΞ.Ε. και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας για τη μεταβολή των σκοπών του Συλλόγου ή τη διάλυση του Συλλόγου και για τη διάθεση της περιουσίας του.
Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στα μέλη του Δ.Σ., του Π.Σ., και της ΕΞ.Ε. και δικάζει σε δεύτερο βαθμό προσφυγές των μελών κατά αποφάσεων του Π.Σ.. Εποπτεύει και ελέγχει τα μέλη του Δ.Σ. και μπορεί να τα παύει για σπουδαίους λόγους, παραβάσεις των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

Άρθρο 26

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.
Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο κατά προτίμηση μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες του, με πρόσκληση του Δ.Σ. που γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο τριάντα (30) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Στην τακτική Γ.Σ. συζητούνται υποχρεωτικά τα εξής θέματα, για τα οποία παίρνει σχετικές αποφάσεις η Γ.Σ..
1. Ο απολογισμός των όσων έγιναν από το Δ.Σ. κατά τον προηγούμενο χρόνο.
2. Ο οικονομικός απολογισμός της χρήσης που έληξε και ο προϋπολογισμός αυτής που άρχισε.
3. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Ο προγραμματισμός και ιεράρχηση των διεκδικήσεων του Συλλόγου μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..
5. Κάθε άλλο θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση της Γ.Σ..
Με αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 τουλάχιστον μελών και που υποβάλλεται στο Δ.Σ. Απόφαση για θέμα που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ή δεν την ζήτησε, σύμφωνα με τα παραπάνω, το 1/20 των μελών, είναι άκυρη.
Ο απολογισμός του Δ.Σ. και η έκθεση της ΕΞ.Ε. εκτυπώνονται και διανέμονται στα μέλη με σχετικά έντυπα, τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη Γ.Σ..

Άρθρο 27

Έκτακτα συγκαλείται Γ.Σ. όταν κρίνεται σκόπιμο από τη Διοίκηση του Συλλόγου. Επίσης όταν το ζητήσει με αίτησή του το 1/20 των μελών του Συλλόγου. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκλιση και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.
Σε κάθε περίπτωση στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης μπορεί να προστεθεί και άλλο θέμα ή θέματα, αν το ζητήσει με αίτησή του το 1/20 των μελών του Συλλόγου, αρκεί να το ζητήσουν 10 μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ..
Στην περίπτωση που τη σύγκληση της Γ.Σ. τη ζητούν μέλη του Συλλόγου, το Δ.Σ. υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Αν η Γ.Σ. που ζητήθηκε, δε συγκληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, αυτή συγκαλείται από αυτούς που τη ζήτησαν, μετά από σχετική άδεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 28

Δικαίωμα να συμμετέχουν με ψήφο στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύλλογο, σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 29

 Οι Γ.Σ., τακτικές και έκτακτες, διευθύνονται από έναν Πρόεδρο που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη με πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ένας Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συζητήσεις, καθορίζει τη σειρά των ομιλιών και φροντίζει για την τήρηση της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 30

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτή αριθμός τακτικών μελών του Συλλόγου ίσος με το 1/3 του αριθμού αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών που υπηρετούν στα κλιμάκια της ΔΕΗ που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνέλευσης.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων στην αίθουσα. Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα μέσα σε δύο (2) μέχρι δέκα πέντε (15) μέρες από την πρώτη. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται αριθμός ίσος με το ¼ των παραπάνω μελών. Αν και σ’αυτήν, δεν υπάρξει απαρτία, τότε καλείται και τρίτη μέσα σε δύο (2) μέχρι και δέκα πέντε (15) μέρες από τη δεύτερη και θεωρείται σε απαρτία χωρίς περιορισμό στον αριθμό των παρισταμένων μελών.
Προκειμένου για έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία κατά την τρίτη επαναληπτική όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/5 των παραπάνω μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε σε αυτήν, τότε δε μπορεί να συγκληθεί νέα για τα ίδια θέματα πριν περάσει ένας (1) μήνας από την τελευταία. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν περί απαρτίας οι περιορισμοί της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με ψηφοφορία, μυστική ή φανερή, ποτέ όμως με βοή. Με μυστική ψηφοφορία παίρνονται ιδιαίτερα οι αποφάσεις που αφορούν εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο, θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας του Συλλόγου, τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση και ίδρυση Ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση από την Ένωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση σε τριτοβάθμια και όσες άλλες αποφάσεις αφορούν θέματα που χαρακτηρίζονται από το Δ.Σ. ή τις Γ.Σ. σα σοβαρά.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία αυτών που ψηφίζουν, εκτός αν με άλλες διατάξεις αυτού του καταστατικού απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.
Ψηφοφορίες, για τις οποίες απαιτείται και η ψήφος όλων των μελών που υπηρετούν ή βρίσκονται πρόσκαιρα ή μόνιμα μακριά από την έδρα, θέματα απεργίας, μομφής κατά του Δ.Σ. κλπ., διεξάγονται με ψηφοδέλτια που κλείνονται σε φακέλους που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και που στέλνονται ταχυδρομικά στο κάθε μέλος χωριστά με μέριμνα και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, που έχει εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση του απόρρητου των ψηφοδελτίων. Η γνώμη κάθε μέλους που ψηφίζει εκφράζεται με τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα μέλη που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής ψηφίζουν στην έδρα του Συλλόγου.
Για τα υπόλοιπα ισχύουν αυτά που ορίζονται για τις αρχαιρεσίες.

Ι.  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 32

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. του Π.Σ., της ΕΞ.Ε. και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια. Για το σκοπό αυτό στην τακτική Γ.Σ. κάθε τρίτο χρόνο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία των μελών που παρευρίσκονται, η Εφορευτική Επιτροπή που τα καθήκοντά της και η σύνθεσή της περιγράφονται στο άρθρο 24 αυτού του καταστατικού.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., το Π.Σ., την ΕΞ.Ε. ή σαν αντιπρόσωποι σε Ομοσπονδία και Ε.Κ., πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Ε.Ε. μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από αυτή. Η αίτηση παίρνεται υπόψη, αφότου φθάσει στην Ε.Ε..
Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, η Ε.Ε. καθορίζει τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων χωριστά και με διαφορετικό χρώμα για το Δ.Σ., την ΕΞ.Ε., την Ομοσπονδία και το Εργ. Κέντρο, τα εκτυπώνει και φροντίζει να σταλούν έγκαιρα και με συστημένη επιστολή από ένα κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου στα μέλη της επαρχίας προσωπικά.
Οι υποψήφιοι για το Π.Σ. πρέπει να ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης και να μην έχουν τιμωρηθεί από το Σύλλογο. Τα παραπάνω είναι προϋποθέσεις που πρέπει να ελέγξει η Ε.Ε. για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 33

Στις αρχαιρεσίες μπορούν να πάρουν μέρος οσοιδήποτε συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Τα διαφορετικά ψηφοδέλτια εκτυπώνονται με μέριμνα της Ε.Ε. και πάνω σε αυτά γράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και χωριστά για το Δ.Σ. την ΕΞ.Ε. το Π.Σ., τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο. Για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο εκτυπώνονται ιδιαίτερα ψηφοδέλτια. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 3πλάσιου του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, υπολογιζόμενων με βάση τα εγγεγραμμένα και ταμειακά εντάξει μέλη.
Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, το οποίο φέρει υποχρεωτικά τον τίτλο «ενιαίο ψηφοδέλτιο ΣΕΠ/ΔΕΗ» το κάθε μέλος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης στο ήμισυ μείον ένα του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου, στρογγυλοποιημένο στον μεγαλύτερο αριθμό. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν τίθεται περιορισμός υποψηφίων.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους του ίδιου ψηφοδελτίου, μέχρι και τον αριθμό των εδρών κάθε οργάνου. Αν κάποιο μέλος ανήκει σε δύο (2) οργανώσεις επιλέγει τη μία από αυτές για να ασκήσει το δικαίωμά του για αντιπροσώπευση στη δευτεροβάθμια οργάνωση με δήλωσή του προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να χορηγήσει ικανοποιητικό αριθμό ψηφοδελτίων σε κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Η χορήγηση αριθμού ψηφοδελτίων ίσου με τον αριθμό των μελών του Συλλόγου προσαυξημένου κατά 50% στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, θα γίνεται αμέσως με την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και πριν αυτά αποσταλούν στα μέλη της επαρχίας. Οι συνδυασμοί έχουν δικαίωμα να εκδίδουν ψηφοδέλτια του συνδυασμού τους και οι μεμονωμένοι τα δικά τους, αρκεί να είναι πανομοιότυπα (διαστάσεις, τυπογραφικά στοιχεία, χρώματα, αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων και γραμμών κλπ.) με τα εκδοθέντα από την Ε.Ε..

Άρθρο 34

Η ψηφοφορία διεξάγεται στην Αθήνα, την ημέρα, στον τόπο και την ώρα που όρισε η Ε.Ε. Σ’αυτήν προσέρχονται αυτοπροσώπως και ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που υπηρετούν στο Νομό Αττικής, έχοντας μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα, το εκλογικό βιβλιάριο ή ότι άλλο προβλέπει ο νόμος. Απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η παραμονή μέσα στην αίθουσα οποιουδήποτε προσώπου, εκτός από τα μέλη της Ε.Ε., των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους (ένας  για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο). Αν οριστούν αντιπρόσωποι, αυτοί πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ε.Ε. έγγραφα. Οι ψηφοφόροι προσέρχονται ένας – ένας, παίρνουν από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου στη μπροστινή πλευρά του. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ειδικά κατασκευασμένο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Εκεί εκφράζει τη θέλησή του, θέτοντας σταυρό προτίμησης στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ή των υποψηφίων του ψηφοδελτίου της προτίμησής του, κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και κατόπιν το ρίχνει ιδιόχειρα μέσα στην ψηφοδόχο. Η ψηφοδόχος είναι ελεγμένη και εξασφαλισμένη από κάθε πλευρά με μέριμνα της Ε.Ε.. Τούτο δικαιούται να διαπιστώσουν και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους.
Κατά την ψηφοφορία και μετά τον έλεγχο των στοιχείων μέλους και της ταυτότητας ή του δημόσιου εγγράφου κάθε ψηφοφόρου σύμφωνα με τις ειδικές καταστάσεις των μελών του Συλλόγου, ο ψηφοφόρος υπογράφει δίπλα στο ονοματεπώνυμό του.

Άρθρο 35

Τα μέλη που υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα έξω από το νομό Αττικής ψηφίζουν με συστημένη κατεπείγουσα επιστολή.
Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. στέλνει σε κάθε μέλος με συστημένη επιστολή έγκαιρα και πάντως το αργότερο 15 μέρες πριν από τις εκλογές από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου, ένα φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 για συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό μητρώου ΔΕΗ, ημερομηνία και υπογραφή.
Αφού εκφράσει τη βούλησή του, θέτοντας σταυρούς ή σταυρό, σύμφωνα με το άρθρο 33, στο ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, το βάζει μέσα στο φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου, κολλά το φάκελο και μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και το εκλογικό βιβλιάριο το βάζει μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο, τον υπογράφει στο κλείσιμο βάζοντας και την ατομική του σφραγίδα, τον κλείνει με σελοτέϊπ και το στέλνει με συστημένη επιστολή «POST RESTANTE» στην Ε.Ε. ή το ορισμένο από αυτή μέλος της, με ημερομηνία όχι προγενέστερη των 7 ημερών από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, αλλιώς, η ψήφος θεωρείται άκυρη. Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν μέχρι και το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας στην έδρα του Συλλόγου ανοίγονται μόνο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο μπροστά στα άλλα μέλη της Ε.Ε. και αφού σημειώσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε ειδική κατάσταση τα στοιχεία του εσώκλειστου εντύπου ρίχνει το φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο μέσα στην ψηφοδόχο χωρίς να το ανοίξει.
Η χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας καθορίζεται από την Ε.Ε.. Η διαλογή των ψήφων αρχίζει αμέσως μετά από την Ε.Ε. και οπωσδήποτε με την παρουσία του Δικαστικού. Τη διαλογή, χωρίς να επεμβαίνουν στο έργο της Ε.Ε., μπορούν να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους.
Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρησή τους σε καμιά περίπτωση, εκτός από ανώτερη βία η ασθένεια του Δικαστικού, δεν διακόπτεται. Είναι δυνατή όμως, κατά την κρίση της Ε.Ε. να αναβληθεί η διαλογή των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων αφού προηγουμένως συνταχθεί πρακτικό που να περιλαμβάνει τον αριθμό των ψηφισάντων τον αριθμό των ψηφοδελτίων που πήρε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, ανεξάρτητα αν τελικά διαπιστωθεί ότι είναι έγκυρα ή άκυρα.

ΙΑ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 36

Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Οι έδρες του Δ.Σ., της ΕΞ.Ε., του Π.Σ. και ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών κάθε οργάνου ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στα όργανα του Συλλόγου και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης διαδικασίας, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΙΒ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 37

Για την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, από την άποψη δράσης και ενημέρωσης των μελών καθώς και συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, ιδρύονται Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.).
Τοπικές Επιτροπές ιδρύονται αν σε κάποιο εργασιακό χώρο ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι μεγαλύτερος των 10. Όπου ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος δε δημιουργούνται Τ.Ε.. Σε αυτή την περίπτωση ο οργανωτικός κρίκος μεταξύ βάσης και ανώτερων οργάνων είναι ο Αντιπρόσωπος του Συλλόγου για την περιοχή.
Η ίδρυση των Τοπικών Επιτροπών (Τ.Ε.) γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να ιδρύει Τ.Ε. με αριθμό μελών μικρότερο των 11, όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες. Τα γεωγραφικά όρια και η έδρα κάθε Τ.Ε. θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. μετά την έγκριση αυτού του καταστατικού.
Η κάθε Τ.Ε. διοικείται από Συντονιστικό Όργανο (Σ.Ο.) το οποίο είναι 5μελές για Τοπική Επιτροπή από 51 μέλη και πάνω και 3μελές για Τοπική Επιτροπή κάτω από 50 μέλη.
Το πρώτο Σ.Ο. κάθε Τ.Ε. θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., υποχρεούται όμως μέσα σε ένα τρίμηνο από τη συγκρότησή του να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη αιρετού Σ.Ο..
Η θητεία των μελών του Σ.Ο. είναι 3ετής. Αν στη διάρκεια της θητείας για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από το Σ.Ο. πάνω από το 50% των μελών του, προκηρύσσονται εκλογές στο αντίστοιχο τμήμα και η θητεία του νέου Σ.Ο. θα λήγει με τη θητεία του Δ.Σ.. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι αποχωρούντες θα αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Το πλαίσιο λειτουργίας και δράσης, οι αρμοδιότητες των Τοπικών Επιτροπών, καθώς επίσης και το οργανωτικό δέσιμό τους με το Δ.Σ. ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των  Τ.Ε.. Η τροποποίηση του Κανονισμού αυτού μπορεί να γίνει από τη Γ.Σ. με απλή απαρτία.
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Κατηγοριών. Τα αναφερόμενα για τις Τοπικές Επιτροπές έχουν αναλογική ισχύ και για τις Επιτροπές Κατηγοριών.

IΓ. ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 38

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αμοιβή μέλους του Συλλόγου ή των οργάνων του για οποιαδήποτε υπηρεσία στο Σύλλογο. Στα μέλη του Συλλόγου τα οποία, μετά από απόφαση αρμοδίων οργάνων, εκτελούν εργασίες που η εκτέλεσή τους συνεπάγεται διάφορα έξοδα (π.χ. έξοδα μετάβασης, διαμονής κλπ.) τα έξοδα αυτά καταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 39

Κάθε εξερχόμενο έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, διαφορετικά είναι άκυρο. Επίσης, κάθε έγγραφο πρέπει να περιέχει: (α) την επωνυμία του Συλλόγου, (β) τον αριθμό της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Συλλόγου.

Άρθρο 40

Με εισήγηση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να εγκριθεί Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου, στον οποίο να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να καθορίζει επιμέρους καθήκοντα των μελών και να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες ή υποθέσεις σε κάποιο από αυτά, καθορίζοντας συγχρόνως και με ακρίβεια και το πλαίσιο των χορηγουμένων αρμοδιοτήτων. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. είναι απεριόριστα μεταβλητές ή ανακλητές και υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 41

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
α. Βιβλίο μητρώου μελών που περιλαμβάνει με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, έτος γεννήσεως, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου (και μέχρι την έκδοσή του αριθμό του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας), ταμείο ασφάλισης και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.
β. Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Πρακτικό Συνεδριάσεων των Γ.Σ..
γ. Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
δ. Βιβλίο που εμφανίζει με λεπτομέρεια κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.
Όλα τα βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα, πριν από κάθε χρήση, από την Εποπτεύουσα Αρχή.Άρθρο 42

Από τους εν γένει πόρους του Συλλόγου και μέχρι του ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ το πολύ, μπορεί να διατεθεί με ομόφωνη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. για βοήθεια μελών του Συλλόγου που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη βοήθειας, καθώς και για γενικότερους συνδικαλιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

Άρθρο 43

Καθορίζεται η υποχρεωτική, κάθε 3μηνο τουλάχιστον έκδοση της Εφημερίδας του Συλλόγου, από Συντονιστική Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό και αναλογικό και είναι υπεύθυνη κατά το Νόμο.

ΙΔ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 44

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών. Η τροποποίηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται στο σύνολό της με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Η απόφαση για την τροποποίηση παίρνεται με την ψήφο του ½ του συνόλου τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών και με πλειοψηφία των ¾. Τα μέλη που υπηρετούν έξω από το νομό Αττικής μπορούν να ψηφίσουν με επιστολή όπως στις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 35. Το περιεχόμενο της τροποποίησης γνωστοποιείται στα μέλη 15 μέρες το λιγότερο πριν από τη ψηφοφορία.

Άρθρο 45

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ.. Για τη διάλυση του Συλλόγου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 44. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρέπει το πολύ μέσα σε 30 μέρες να κοινοποιήσει στο Πρωτοδικείο Αθηνών την απόφαση της Γ.Σ. περί διάλυσης του Συλλόγου. Η Γ.Σ. εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά με απόφασή της διορίζει ένα μέχρι τρεις εκκαθαριστές, που εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το νόμο. Επίσης η Γ.Σ. σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου που θα απομείνει μετά την εκκαθάριση. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 46

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή με γραμμένη γύρω – γύρω την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ – ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και στη μέση συμβολική παράσταση βωμού από τον οποίο πηγάζει δέσμη φωτός και το έτος ίδρυσης του Συλλόγου


ΙΕ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Η ακριβής εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού αυτού αποτελεί καθήκον των μελών του Συλλόγου και ιδιαίτερα του Δ.Σ.. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν αντίκειται στο νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 48

Το καταστατικό αυτό, περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκε να γίνουν στο κείμενο του προηγούμενου καταστατικού του Συλλόγου, και αποτελείται από 48 συνολικά άρθρα. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κατόπιν καθολικής μυστικής ψηφοφορίας όλων των μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 του καταστατικού, στις 28 Μαρτίου 2012 και εγκρίθηκε με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος.


Αθήνα 25 Ιουλίου 2012

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠ/ΔΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                            ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ