Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΠΡΟΣ:  -     Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  &                      Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                     κα  Έφη Αχτσιόγλου
-                             -          Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης 
                     κο Αναστ. Πετρόπουλο
                    -          Γεν. Γραμματέα
                                                                                 κο Ανδρ. Νεφελούδη
                                                            -          Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
                                                                                 κο Νίκο Φράγκο
 
Σχετικά:   1.  Ν.3655/08
                        2.  ΚΥΑ 20946/4067/08
                 3.  Ν.4387/16
                 4.  ΚΥΑ 28735/1942/13   οργανωτική δομή ΤΑΥΤΕΚΩ
                 5.  Προκηρύξεις στελέχωσης υπηρεσιών ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ:    Αποκλεισμός των οιωνεί αποσπασμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο νέο Φορέα Ασφάλισης ΕΦΚΑ που προέρχονται από ΤΑΥΤΕΚΩ.

 
Στον ΕΦΚΑ έχουν γίνει τρεις προκηρύξεις στις οποίες συμμετείχαν και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 κανονικά,  χωρίς κανένα αποκλεισμό.
Ξαφνικά κατά την διάρκεια της τελευταίας προκήρυξης ενημερώθηκαν προφορικά οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραπάνω προκήρυξη αλλά και στις μεταγενέστερες γιατί δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20946/4067/4.08.2008 (Β1579) του νόμου 3655/08, που συμπεριλήφθηκε στο νέο Νόμο 4387/16, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι συμμετείχαν και εξελίσσονταν ισότιμα στο Φορέα που υπηρετούσαν, εφόσον είχαν επιλεγεί στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημειώνεται δε, ότι το ίδιο προσωπικό στελέχωσε και στήριξε τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ από το 2013, όταν αποσπάστηκε στον ΕΟΠΥΥ το σύνολο σχεδόν των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων.
Η ανάθεση καθηκόντων στους υπόψη αποσπασμένους υπαλλήλους του ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο νέος Νόμος 4387/16 για την ίδρυση του ΕΦΚΑ αναφέρει ρητά στο άρθρο 71§4 ότι ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 20946/4067/04.08.2008 για το αποσπασμένο στον ΕΦΚΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε. και ο ΕΦΚΑ αποδίδει σε αυτήν το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους, που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/15.
Από τα παραπάνω συνάγεται πως το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγεται σε ειδικό καθεστώς, καθώς διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις ανάλογες ΕΣΣΕ, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του κράτους, για τη διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

Αξιότιμη κα υπουργέ, αξιότιμοι κ.κ.,

Ο σύλλογος μας ζητάει τη παρέμβασή σας για την εφαρμογή των διατάξεων της KYA 20946/4067/04.08.08 του νόμου 3655/08 και του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4387/16 όπου υπήρχε και συνεχίζεται να υπάρχει η διασφάλιση της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, καθώς και η εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί με οιωνεί απόσπαση στο ΤΑΥΤΕΚΩ και από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ.
Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 70 παρ. 4 του Ν.4387/2016 με την ακόλουθη προσθήκη: «για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προβλέπεται το δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων του ΕΚΦΑ καθώς και η ισότιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη»


ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                               Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                          Ε. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ


ΚΟΙΝ/ΣΗ
Γ.Δ/ΔΑΝΠΟ
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ