Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αθήνα, 9 Μαϊου 2016

 

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εφορευτική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση καθόρισε τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της 25ης Μαϊου 2016, ημέρα Τετάρτη.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1.  Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Στουρνάρη 73-75 (αμφιθέατρο) και από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ. 
        Ο χρόνος της ψηφοφορίας είναι δυνατό να παραταθεί αν κατά τη λήξη του βρίσκονται ακόμη συνάδελφοι στα γραφεία του συλλόγου για να ψηφίσουν.
2.     Σύμφωνα με το νόμο 1264/82 δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
3.    Σύμφωνα με τα Καταστατικά του Συλλόγου μας, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του ΕΚΑ ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται να βάλει ο ψηφοφόρος, θα είναι αντίστοιχα:
-           Μέχρι 11 για το Διοικητικό Συμβούλιο
-           Μέχρι  3  για την Εξελεγκτική Επιτροπή
-           Μέχρι  3  για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
-           Μέχρι 10 για τους αντιπροσώπους στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
-           Μέχρι 10 για τους αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α.
4.   Οι σταυροί προτίμησης να σημειώνονται μπροστά από το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου με στυλό μελάνης ή διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Δεν επιτρέπονται διαγραφές και προσθήκες ονομάτων στα ψηφοδέλτια  ή σημειώσεις πάνω σ’ αυτά.
       Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τους ψηφοφόρους άλλων ψηφοδελτίων πλην εκείνων, που θα διατίθενται από την Εφορευτική Επιτροπή.
       Αν στον ίδιο φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια τότε όλα είναι άκυρα.
       Σε κάθε φάκελο θα μπαίνει το ψηφοδέλτιο του ίδιου χρώματος.
       Αν σε κάποιο φάκελο βρεθεί ψηφοδέλτιο διαφορετικού χρώματος από εκείνο του φακέλου θα είναι άκυρο.
5.  Κατά τη  διάρκεια  διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, εγγράφως, στην Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
6.  Τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν στην Αθήνα, Πειραιά και περίχωρα, θα προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους απαραίτητα το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
        Στο βιβλιάριο ασθενείας θα σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων, που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι.
7.   Σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου, που υπηρετούν εκτός Αττικής θα εφαρμοσθεί η παρακάτω διαδικασία.   
        Η Εφορευτική Επιτροπή στέλνει σε κάθε συνάδελφο μαζί με την ανακοίνωση αυτή:
α.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα συμπληρώσει όλα τα περιεχόμενα στοιχεία του εντύπου και επιπλέον την Υπηρεσία που υπηρετεί, τη Μισθολογική Ομάδα, που ανήκει και τον αριθμό μητρώου του.
β.     Ψηφοδέλτια των πέντε συνδυασμών
γ.      2 φακέλους με τη σφραγίδα του Συλλόγου και την ένδειξη
1.     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ., ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2.     ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
δ.      1 μεγαλύτερο φάκελο για την αποστολή
       Το μέλος του Συλλόγου αφού κάνει την εκλογή του σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφόμενα, θα εσωκλείσει το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. κλπ, στο φάκελο με την αντίστοιχη ένδειξη και χρώμα. Ακολούθως τους 2 φακέλους αυτούς μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και το ατομικό του βιβλιάριο ασθενείας θα τα εσωκλείσει στο μεγαλύτερο φάκελο, τον οποίο θα υπογράψει στο σημείο που κλείνει, μετά θα τον σφραγίσει με σελοτέιπ και θα τον ταχυδρομήσει με συστημένη επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή στην παρακάτω διεύθυνση:

Κα ΓΛΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
POST RESTANTE – ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΟΛΟΥ 100 – ΑΘΗΝΑ


       Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αποστολή των ψηφοδελτίων με courier.
       Η ημερομηνία αποστολής του φακέλου δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη της 19-5-16, ημέρα Πέμπτη.
       Τους φακέλους θα τους παραλάβουν από το ταχυδρομείο το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. ΓΛΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡ. μαζί με το δικαστικό αντιπρόσωπο την ημέρα των εκλογών  (25-5-16) και   ώρα 6.00 μ.μ.
       Γι’ αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην αποστολή των φακέλων ώστε να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Τα βιβλιάρια ασθενείας, που θα παραληφθούν ταχυδρομικά θα επιστραφούν αμέσως μετά το τέλος των εκλογών στους κατόχους τους με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
8.    Για τη διευκόλυνση των εκτός Αττικής συναδέλφων θα είναι δυνατή η αποστολή των βιβλιαρίων ασθενείας ομαδικά, μέσω ενός συναδέλφου ή με οποιοδήποτε τρόπο με δική τους ευθύνη και με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται στα χέρια της Εφορευτικής Επιτροπής την ημέρα της ψηφοφορίας και ώρα 6.00 μ.μ., που θα ανοιχθούν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια της επαρχίας. Εάν κατά τη στιγμή του ανοίγματος των φακέλων της επαρχίας, δεν υπάρχει εσώκλειστο βιβλιάριο ασθενείας ή δεν έχει παραληφθεί με άλλο τρόπο, το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. κλπ. θα θεωρείται άκυρο.

 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΛΑΡΟΥ ΣΤ.      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.      ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Κ.     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.