Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το εργασιακό καθεστώς στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με τις ατομικές συμβάσεων εργασίας είναι απαράδεκτο, η διατήρησή του επί τριετία είναι γεγονός  για το οποίο η Διοίκηση της ΔΕΗ φέρει ακέραια την ευθύνη.

Από την πρώτη στιγμή της πρόσληψης των εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, το Φεβρουάριο του 2016, ο ΣΕΠ ζήτησε να καταργηθεί το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όχι μόνο ως καταδικαστέα επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα, αλλά και ως απαρχή αλλαγής των εργασιακών σχέσεων στο σύνολο του Ομίλου. Απαίτησε δε, την ένταξη του προσωπικού στο ΚΚΠ του Ομίλου ΔΕΗ και την υπογραφή ΣΣΕ.

Με τη στρατηγική απόφαση περί συγχώνευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στη μητρική ΔΕΗ, διατυπώθηκαν επίσημα οι δεσμεύσεις της Διοίκησης επί του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Η Διοίκηση είχε θέσει την 31η  Δεκεμβρίου 2018, ως στόχο για την μετακίνηση του προσωπικού και την απορρόφηση της Εταιρείας.

Η δανειοδότηση της ΔΕΗ AE συνδέθηκε από τις χρηματαγορές και με την ενεχυρίαση των μετοχών της στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με αποτέλεσμα την καθυστέρηση, αν όχι και ματαίωση της απορρόφησης της τελευταίας από τη μητρική Επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αν και πότε θα προχωρήσει η συγχώνευση, η ένταξη του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο προσωπικό της ΔΕΗ, μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί!

Είναι το ελάχιστο αναγκαίο βήμα για να περιοριστούν δραστικά οι ασύλληπτες αδικίες που επέβαλλε το καθεστώς των ατομικών Συμβάσεων εργασίας, των αυθαίρετων «αξιολογήσεων», των «ημετέρων» της εκάστοτε Διοίκησης της θυγατρικής. Θα επιτρέψει στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ να στελεχώσουν τη νέα Διεύθυνση Ανάπτυξης της μητρικής Επιχείρησης ή και να παραμείνουν στη θυγατρική με καθεστώς διάθεσης όπως και άλλοι συνάδελφοι της ΔΕΗ Α.Ε. που στελεχώνουν από χρόνια τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

 Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να κινητοποιούνται. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και μας αφορά όλους!

Ο σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού συμπαραστέκεται και στηρίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Απαιτούμε την άμεση ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ.

 Όχι άλλες καθυστερήσεις, το καθεστώς των ατομικών Συμβάσεων συνιστά κίνδυνο για όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο της ΔΕΗ και θα πρέπει να καταργηθεί. Να σταματήσει ο εμπαιγμός! Όχι άλλες «δεσμεύσεις» χωρίς αντίκρισμα.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ